راه‌کار در شبکه‌های اجتماعی

راه پرداخت
https://www.t.me/newway2pay

https://www.instagram.com/way2pay

https://www.linkedin.com/company/newway2pay

⭕️ کارنگ
https://www.t.me/KarangWeekly

https://www.instagram.com/karangweekly

https://www.linkedin.com/company/karangweekly

⭕️ عصر تراکنش
https://www.t.me/AsreTarakoneshMag

https://www.instagram.com/asretarakonesh

https://www.linkedin.com/company/asretarakonesh

⭕️ رسانه رمزارز
https://www.t.me/ramzarzmedia

https://www.instagram.com/ramzarzmedia

https://www.linkedin.com/company/ramzarz-media

⭕️ رویداد برند کارفرمایی
https://www.t.me/EmployerBrandingEvent

https://www.instagram.com/employerbranding

https://www.linkedin.com/company/employerbrandingevent

⭕️ رویداد ۹ ژانویه
https://www.t.me/Jan9_Event

https://www.instagram.com/jan9_event

https://www.linkedin.com/company/jan9

⭕️ رویداد لندتک ایران

https://www.instagram.com/lendtech_event

https://www.linkedin.com/company/lendtechevent

⭕️ راه‌کار فمیلی

https://www.instagram.com/rahkarfamily

⭕️ انتشارات راه‌پرداخت

https://www.instagram.com/way2paypress