راه‌کار صنایع

حوزه‌های فعلی تحت پوشش کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار

هفت نقطه تماس راه‌کار

یکی از تفاوت‌های راه‌کار با رسانه‌های دیگر این است که ما خودمان را به یک کانال خاص محدود نکرده‌ایم. محتواهای رسانه‌های راه‌کار حداقل در ۷ کانال عرضه می‌شوند.