ما بر روی توسعه محصولات نوآورانه در فضای رسانه فعالیت می‌کنیم؛ رسانه‌ها، رویدادها و برنامه‌های تلویزیونی بخشی از محصولات ماست و برای توسعه آنها سخت کار می‌کنیم؛ اینجا از خودمان می‌گوییم

به راه‌کار بپیوندید

بخشی از راه‌کار باشید

Proudly powered by WordPress